مارکسيسم و آنارشيسم

برگردان : ن. تيف نوشته ی : رنه برتيه
lundi 20 janvier 2014
par  Eric Vilain
popularité : 9%

آیا مارکسیست ها می توانند با مصادره به مطلوب نمودن برخی از برداشت چه چیز در مارکسیسم با تجدید نظر نگه داشتنی یا دورانداختنی است؟ آیا مارکسیسم و آنارشیسم نقطه نظرات مشابهی دارند؟ آیا یکی بر دیگری تأثیر می گذارد؟ آیا ترکیبی از هر دو ممکن است؟ ... های آنارشیستی به بازسازی خود بپردازند؟


Documents joints

PDF - 204.8 ko
PDF - 204.8 ko

Navigation