مارکسيسم و آنارشيسم
برگردان : ن. تيف نوشته ی : رنه برتيه
Article mis en ligne le 20 janvier 2014

par Eric Vilain

آیا مارکسیست ها می توانند با مصادره به مطلوب نمودن برخی از برداشت چه چیز در مارکسیسم با تجدید نظر نگه داشتنی یا دورانداختنی است؟ آیا مارکسیسم و آنارشیسم نقطه نظرات مشابهی دارند؟ آیا یکی بر دیگری تأثیر می گذارد؟ آیا ترکیبی از هر دو ممکن است؟ ... های آنارشیستی به بازسازی خود بپردازند؟