زمانی که مارکس نخستين حزب کمونيست تاريخ را منحل کرد

lundi 20 janvier 2014
par  Eric Vilain
popularité : 9%

چگونگی برخورد مارکس و انگلس با تشکل یابی کارگران در پرتو انقلاب ١۸۴۸ در آلمان، مسئله ی حزب طبقه ی کارگر، اتحادیه کمونیست ها و انجمن بین المللی زحمتکشان یا انترناسیونال اول، دلایل انحلال اتحادیه کمونیست ها و سپس اخراج خودش از آن.


Documents joints

PDF - 175.1 ko
PDF - 175.1 ko

Navigation

Articles de la rubrique