زمانی که مارکس نخستين حزب کمونيست تاريخ را منحل کرد
Article mis en ligne le 20 janvier 2014

par Eric Vilain

چگونگی برخورد مارکس و انگلس با تشکل یابی کارگران در پرتو انقلاب ١۸۴۸ در آلمان، مسئله ی حزب طبقه ی کارگر، اتحادیه کمونیست ها و انجمن بین المللی زحمتکشان یا انترناسیونال اول، دلایل انحلال اتحادیه کمونیست ها و سپس اخراج خودش از آن.


Dans la même rubrique